ชมภาพ  ทันข่าว   ทุกเรื่องราวงานวิ่ง  ต้องที่  PATRUNNING.COM                 พบกับ เนเน่ (นัยเนตร แสงศักดิ์ศรี  ทุกวันพุธ  


    | Home | กลับหน้าแรกเว็บบอร์ด | ตั้งคำถามใหม่ |                                                                    | สมัครสมาชิกบอร์ด | แก้ไขข้อมูลสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน | ลบข้อมูล |
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ทริป...Penang Bridge International Marathon 2018

Penang Bridge International Marathon 2018 (3 วัน 2 คืน)

กำหนดการเดินทาง

23 พฤศจิกายน 2561

04.00 น. พบกันที่ สนามบินดอนเมือง (เคาเตอร์ แอร์เอเซีย)

06.30 น. เดินทางไปหาดใหญ่ ด้วยเที่ยวบิน FD 3102
- รับประทานอาหารเช้าร่วมกันบนเครื่อง (1)

08.00 น. ถึงสนามบิน หาดใหญ่

จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง
และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน บูกิตคายูอีตั้ม
ผ่านเมืองจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นเดินทางสู่ เกาะปีนัง Penang ...

- แวะให้ทุกคนได้แลกเงินกัน
- รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (2)

นำเที่ยว เกาะปีนัง Penang Island หรือที่คนไทยรู้จักในนามเกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก”
ข้ามสะพานปีนัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็นอันดับ 6 ของโลก 13.5 กม.
ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออก
อันเป็นสมบัติที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา

เดินทางสู่สนามแข่งขันเพื่อรับของต่างๆ ในการแข่งขัน
เข้าที่พัก ณ โรงแรม เซ็นทรัล จอร์จทาวน์ หรือ เทียบเท่า
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (3)
พักผ่อนตามอัธยาศัย

24 พฤศจิกายน 2561

รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (4)

หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว
เที่ยวชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย
อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 CITy HALL , Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลเมืองมรดกโลกจากองค์กร UNESCO

แวะเที่ยวชมย่าน ลิตเติ้ลอินเดีย ไชน่าทาวน์ นมัสการศาลเจ้าแม่กวนอิม
เดินทางสู่ เค้ก ลก ซี หรือเจดีย์ หมื่นพระ ไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า
ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มี สถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า
และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (5)

ไปชมปีนังฮิลล์ ยอดเขาที่มีความสูง เหนือระดับน้ำทะเล กว่า 850 เมตร โดยรถรางไฟฟ้า ไปสู่ยอดเขา ฃมความงามของเมืองปีนัง หลังจากนั้นชม วัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน์
และชมวัดพม่า ที่มีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่น ขนมเปี๊ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อย และร้านช็อคโกแลต เป็นต้น
ถ่ายรูป และเดินเล่นย่าน Art Street ถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ ย่านเมืองมรดกโลก
นำคณะกลับที่พัก

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (6 )
พักผ่อนตามอัธยาศัย เตรียมตัวลงวิ่งกัน

25 พฤศจิกายน 2561

มอนิ่งคอล์ล เดินทางสู่จุดสตาร์ท (first bridge ,สะพานปีนังเก่า)

Full Marathon ปล่อยตัว ตี 1:30 (ให้เวลา 7 ชั่วโมง)

Half Marathon ชาย ปล่อยตัว ตี 3.00 (ให้เวลา 3.45 ชั่วโมง)
Half Marathon หญิง ปล่อยตัว ตี 3.15 (ให้เวลา 3.45 ชั่วโมง)

10 KM ชาย ปล่อยตัว 6.30 (ให้เวลา 1.45 ชั่วโมง)
10 KM หญิง ปล่อยตัว 7.00 (ให้เวลา 1.30 ชั่วโมง)
10 KM เด็ก ปล่อยตัว 6.00 (ให้เวลา 1.30 ชั่วโมง)


รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (7)

หลังจากรับประทานอาหารเฃ้าแล้ว เดินทางไปแวะซื้อของย่านตลาดปีนัง ช็อปปิ้งห้างเกอรนี่

11.30 น. เช็คเอ้าท์

รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (8)

อำลา เกาะปีนัง เดินทางสู่ด่านมาเลเซีย ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง
แวะช๊อป Duty Free

รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน (9)

22:20 น. เดินทางกลับสนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD 3113

23:45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หมายเหตุ: เวลา/โปรแกรม/รายการ/สถานที่ท่องเที่ยว อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


ค่าใช้จ่าย ท่านละ 13,000 บาท (ไม่รวมค่าสมัคร)

ค่าใช้จ่ายรวม:
- รถบัส หรือ รถตู้ปรับอากาศ ตาม โปรแกรม ทัวร์ และ วิ่งมาราธอน
- ค่าที่พักโรงแรมเซ็นทรัลจอร์จทาวน์ หรือ เทียบเท่า 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
- ค่าอาหาร วันแรก เช้า เที่ยง เย็น , วันที่สอง เช้า เที่ยง เย็น , วันที่สาม เช้า เที่ยง เย็น รวม 9 มื้อ
- ค่ารถราง ปีนัง ฮิลล์ และ ลิฟท์วัดเต่า
- ค่าน้ำดื่ม ขนมให้บริการ
- ค่าประทับตราหนังสือเดินทาง ณ ด่านสะเดา พร้อมไกด์ท้องถิ่น และ เจ้าหน้าที่ดูแล
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-หาดใหญ่, หาดใหญ่-ดอนเมือง
(จองแบบ เลือกที่นั่ง,ประกัน,โหลดกระเป๋า 15 กก.,อาหารบนเครื่อง)
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1000000 บาท รักษาพยาบาล 500000 ภายใต้เงื่อนไขบริษัทประกัน

***ค่าสมัคร stage แรก เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม 2561 จำนวนจำกัด ถ้าเต็มแล้วราคาจะปรับเป็น stage 2 และจะปิดเมื่อครบจำนวน***


ค่าสมัคร มาราธอน 800 บาท
ค่าสมัคร ฮาล์ฟ 600 บาท
ค่าสมัคร มินิ 500 บาท
ค่าสมัคร มินิเด็ก 300 บาท

***การสมัคร เริ่มรับสมัครวิ่งแล้ว จำนวนที่รับในแต่ละระยะ ถ้าเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
จะปิดรับสมัครทันที ในปีที่ผ่าน ๆ มา มีเพื่อน ๆ หลาย ๆ ท่าน ตัดสินใจช้า สมัครไม่ทัน***

ค่าใช้จ่ายรวมค่าสมัคร
ระยะมาราธอน 13,000+800 = 13,800 บาท
ระยะฮาล์ฟฯ 13,000+600 = 13,600 บาท
ระยะมินิ 13,000+500 = 13,500 บาท
ระยะมินิเด็ก 13,000+300 = 13,300 บาท

**สำหรับท่านที่ร่วมเดินทางเป็นกลุ่ม/ชมรม 10 ท่าน แถมให้ 1 ท่าน = 10+1 คน**

หมายเหตุ: ตั๋วเครื่องบินและโรงแรม จองก่อนถูก จองช้าแพง
ถ้าจองช้า ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่ม ตามราคาค่าเครื่องบินและค่าโรงแรม

***(รับจำนวนจำกัด)

************************************************
กรณีที่จองและโอนเงินมาช้า ถ้าค่าเครื่องบินหรือค่าโรงแรมปรับราคา จะแจ้งให้ทราบ เพื่อยืนยันการจอง
************************************************

ท่านที่ต้องการร่วมเดินทางไปกับแพทรันนิ่ง
แจ้งความจำนงค์ และโอนเงินค่าใช้จ่ายมาได้ที่

**เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน
- ชำระเงินค่ามัดจำ 7,000 บาท
- สำหรับส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน (ก่อนวันที่ 23 ต.ค. 61)
(หากชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ร่วมเดินทางไปด้วย/ยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเกียรติศักดิ์ แหล่งอุดมสุข
บัญชีเลขที่ 012-1-44560-7

หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ช่วยส่ง
- สำเนาการโอนเงิน
- สำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก (มีอายุเหลือ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง)
- ระยะที่ต้องการสมัครวิ่ง
- ขนาดเสื้อ
- หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกลับ

มาที่:

email :webmaster@patrunning.com หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
089-7923445 (น้าแพท)ทีมงานแพทรันนิ่ง's Profile http://www.patrunning.com โดยคุณ ทีมงานแพทรันนิ่ง Mail to ทีมงานแพทรันนิ่ง (125.25.81.68) [01 มี.ค. 2561 เวลา 20:11]
โดยคุณ ทีมงานแพทรันนิ่ง Mail to ทีมงานแพทรันนิ่ง (125.25.81.68) [22 เม.ย. 2560 เวลา 16:25] #45852892 (1/3) ทีมงานแพทรันนิ่ง's Profile http://www.patrunning.com
โดยคุณ ทีมงานแพทรันนิ่ง Mail to ทีมงานแพทรันนิ่ง (125.25.81.68) [22 เม.ย. 2560 เวลา 16:31] #45852895 (2/3) ทีมงานแพทรันนิ่ง's Profile http://www.patrunning.com
โดยคุณ ทีมงานแพทรันนิ่ง Mail to ทีมงานแพทรันนิ่ง (182.232.70.110) [01 มี.ค. 2561 เวลา 23:29] #45861977 (3/3) ทีมงานแพทรันนิ่ง's Profile http://www.patrunning.com

ภาพเสื้อ ภาพที่ 2 คือ เสื้อ finisher สำหรับระยะมาราธอนขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย   ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น                                                             Password (สำหรับสมาชิก)  
แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


เลือกรูป ขนาดห้ามเกิน 100 kb
: : เพื่อเป็นการป้องกันการสแปมจากลิ้งเวบไซท์ที่ไม่เหมาะ รบกวนผู้ตอบกระทู้ที่ไม่ได้ล็อกอิน กรุณากรอกตัวเลขที่มองเห็นจากภาพด้านล่างก่อนกดปุ่มส่งคำตอบ หากกรอกตัวเลขไม่ตรงกับภาพที่มองเห็นระบบจะให้กลับมากรอกใหม่ : :Reload Image

กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด


[ สมัครสมาชิก | ปิดหน้าต่างนี้ ]